ANLAMBİLİMSEL BOYUTTA DERİN VE YÜZEY YAPI: MERCÂN FERSÂD’IN EVİMİZ ADLI ŞARKI SÖZLERİNİN GÖSTERGELER AÇISINDAN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 17

Yazarlar

  • Ümit Gedik Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Mercân Fersâd- Evimiz- Anlambilim- Derin-Yüzey Yapı- Gösterge

Özet

Yazılı metinlerde, sinema filmlerinde, bestelenmiş olan sanat eserlerinin yazım süreçlerinde; kültürlerin, geçmişin ve gündelik hayatın izlerinden etkilerin var olabileceği göz ardı edilemeyecek bir gerçekliktir. Elbette, bu gerçekliğin yanı sıra kişilerin sürdükleri yaşam biçimlerinde de çeşitli değişim ve gelişim gösterdikleri bilinmektedir. Bu değişim ve gelişimle birlikte kişilerin edinmiş oldukları yeni deneyimler, maddi ve duygusal açılardan çeşitli farklılıklar gösterirken; ihtiyaçlarında, yaşantılarında ve duygu ifadelerinde yenilikleri beraberinde getirmektedir. Nitekim, 1983 Tahran doğumlu söz yazarı, besteci, şarkıcı, illüstratör Mercân Fersâd’ın da Tahran’dan ülke dışına uzanan yaşam serüveninde değişiklikler ve gelişimlerin olduğu bilinmektedir. Fersâd’ın sürdürdüğü yaşam biçimindeki değişikliklerin, onun duygu dünyasında ortaya çıkan evreni algılama ve anlamlandırma şekli, yaşamını sürdüreceği yeni mekanlar ve kültürel değişim gibi hayatını etkileyen birçok değişkenin kaleme aldığı şarkı sözlerine etki ettiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmada, Fersâd’ın duygu dünyasına yansıyan imgelerle bezeli ilk albümü گلهای آبی/Mavi Çiçekler’de yer alan خانه ما/Evimiz adlı şarkısının sözleri anlambilimsel açıdan yüzey ve derin yapı boyutlarıyla analiz edilmeye çalışılacaktır. Duygusal söylemin hâkim olduğu bu şarkıda somut anlamları dışında sembolik anlam değerlerine sahip birçok göstergenin bulunduğu göze çarpmaktadır. Şarkıda sanatçı tarafından tercih edilmiş olan ve insana ait belirli duyguları çağrıştıran sözcük seçimleri, bu sözcüklere ait söyleniş biçimi, müziğinde tek düze bir tempoda giden ses seyri, vurgu ve tonlama benzeri duygusal anlamlandırmayı sağlayan ve dolaylı anlamlar içeren göstergelere rastlanılmaktadır. Bu dikkatle, “Sanatçının, evimiz adlı şarkının sözlerinde üretmiş olduğu mesajları hangi amaca yöneliktir? Sanatçı bu amaç doğrultusunda şarkı sözlerinde hangi göstergeleri tercih etmiştir?” araştırma soruları dikkate alınarak şarkıda dile getirilmiş olan göstergeler üzerinden; nostalji, özlem, sıla, umutsuzluk vb. konulara dair anlambilimsel açıdan derin yapıda hangi mesajların verilmek istendiği ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Yayınlanmış

07.06.2023

Sayı

Bölüm

Bildiri