دین و تحول آفرینی در جامعه


Özet Görüntüleme: 17

Yazarlar

  • ma researcher

Özet

انسان از زمانی که به اهمیت اندیشه و تفکر توجه نموده، دین را یافته است. دین آمیخته با حیات و زندگی که موضوع تمام کتاب‌های آسمانی و پیام همه پیام آوران الهی در طول تاریخ بشریت است. به راستی چه تعدادی از انسان‌ها به ویژه نسل جدید، حتی قشر تحصیل‌کرده، آگاهی لازم را نسبت به شناخت دین دارا هستند؟ آیا از نظر اندیشمندان کسی می‌تواند بدون تحقیق پیرامون دین، با آن به خصومت بپردازد یا آن را طرد نماید؟ خداوند متعال به عنوان بزرگترین خیرخواه بشر، دین را به عنوان جامع‌ترین سرمایه و برنامه زندگی جاودانه انسان قرار داده است لکن از آنجا که بیشترین عامل دین‌گریزی حاصل عدم شناخت صحیح از دین و کم‌اطلاعی از ضرورت و آثار حیات‌بخش آن است، در این نوشتار بر آن شدیم تا با معرفی کوتاه و مستدل دین راستین، گام مؤثری را در جهت روشنگری نسل ماندگار دین‌پژوه برداریم. در این مقاله درباره قدرت تحول‌آفرینی دین، نمادهای عظمت دین، اظهارات دانشمندان درباره خدمات اصلاحی دین، نظرات مخالفان دین، چیستی و حقیقت دین، فلسفه قوانین در جوامع مادی و الهی، هدایت جامعه و عقل و دین بحث شده است.

Yayınlanmış

07.06.2023

Sayı

Bölüm

Bildiri