پیش بینی تاثیر موسیقی بر میزان اعتماد به نفس به کمک روش های داده کاوی


Özet Görüntüleme: 22

Yazarlar

  • zahra seyed mousavi student

Özet

اعتماد به نفس «self-confidence » که همچنین از خودباوري به عنوان نام دیگري از آن یاد می کنند یکی از شاخه هاي علم روانشناسی و اجتماعی است. یکی از مهم ترین فاکتور هاي یک شخصیت خوب ، داشتن اعتماد به نفس است. افرادي که از اعتماد به نفس بالا تري برخوردار هستند معمولا در کارهاي خود موفق تر اند. قرار گرفتن در معرض موسیقی باعث افزایش عملکرد شتاختی انسان می شود. محققین دریافتند که موسیقی یک عامل تاثیر گذار بر میزان اعتماد به نفس به ویژه در افراد جوان است. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل مدل هاي متفاوت داده کاوي ازجمله درخت تصمیم،   جنگل تصادفی، K  نزدیکترین همسایه و دسته بندي ساده بیزین جهت پیش بینی میزان تاثیرگذاري موسیقی بر روي اعتماد به نفس افراد می پردازیم سپس آنها را توسط معیار ارزیابی مناسب مورد مقایسه قرار می دهیم.

Yayınlanmış

07.06.2023

Sayı

Bölüm

Bildiri